Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Werken in een laboratorium

Een laboratorium, waar vaak meer dan honderd mensen werken, waar meer dan een miljoen onderzoeken per jaar - verdeeld over meer dan 400 verschillende soorten - gedaan worden, en dat 24 uur per dag, gedurende zeven dagen per week ‘open’ is, vergt een goede en efficiënte organisatiestructuur. 
Het laboratorium is meestal organisatorisch onderverdeeld in drie afdelingen, te weten de 'front office', het algemeen laboratorium (bestaande uit de sectoren algemene chemie, hematologie, stolling, transfusie en immunochemie) en het speciëel laboratorium.

Het centrale punt in het laboratorium is de front office. De organisatie rondom de aanvragen van laboratoriumonderzoek, de monsterafname, de monsterontvangst en -verdeling, alsmede de informatievoorziening is hier gecentraliseerd. Ervaren medewerkers, meestal doktersassistenten, verzorgen de bloedafnames en zij vormen daarmee vaak het eerste en belangrijkste contact met de patiënten.

De leiding van het laboratorium berust bij een of meerdere laboratoriumspecialisten, ieder met zijn/haar eigen aandachtsgebied. Direct onder de specialisten zijn hoofdanalisten werkzaam die de dagelijkse gang van zaken in het laboratorium coördineren. De analytische taken worden verricht door analisten die werkzaam zijn op verschillende niveau’s: we onderscheiden basis-, routine-, allround- en researchanalisten en analist-specialisten.

Het moge duidelijk zijn dat voor het werk op het klinisch chemisch laboratorium, (zoals trouwens geldt voor alle afdelingen in een ziekenhuis), de niet direct bij het eigenlijke werk betrokken medewerkers, die een ondersteunende taak hebben, uitermate belangrijk zijn voor het goed functioneren van het laboratorium. We hebben het dan over het secretariaat, het magazijn, de transport- en huishoudelijke dienst, de kwaliteitsfunctionaris en de ICT deskundigen.